Sâu Xa Trong Tiếng Tiếng Anh

--- Bài mới hơn ---

 • Sự Sâu Xa Trong Tiếng Tiếng Anh
 • Bỏ Túi Từ Vựng Tiếng Anh Về Tình Yêu Để “Thả Thính” Crush
 • Những Chữ Cái Trong Từ Điển Tình Yêu!
 • Mắt Biếc Là Gì? Những Đôi Mắt Biếc Có Ý Nghĩa Như Thế Nào?
 • Mắt Biếc Là Gì? Những Đôi Mắt Biếc Ẩn Chứa Ý Nghĩa Như Thế Nào?
 • Nhiều hành động âm thầm với đức tin sâu xa mà chỉ có Thượng Đế biết.

  Many of the quiet acts of deep faith are known only to God.

  LDS

  Khi còn là thiếu niên, Joseph có “những cảm nghĩ sâu xa”9 về vấn đề tôn giáo.

  As a young man, Joseph “was called up to serious reflection”9 on the subject of religion.

  LDS

  Có một… Có một sự ràng buộc sâu xa giữa họ.

  There’s a-There’s a deep bond between them.

  OpenSubtitles2018.v3

  6 Sự sống lại của Chúa Giê-su tác động sâu xa đến các môn đồ.

  6 Jesus’ resurrection had a profound impact on his disciples.

  jw2019

  Nhiều người bày tỏ lòng biết ơn sâu xa về sự hiểu biết này”.

  Many people expss profound gratitude for this knowledge.”

  jw2019

  “Tình yêu thương gồm có sự tận tụy, quan tâm và cảm mến sâu xa.

  “Love is a feeling of deep devotion, concern, and affection.

  LDS

  Tại sao chúng ta nên quý trọng Lời Đức Chúa Trời một cách sâu xa?

  Why should we have deep appciation for God’s Word?

  jw2019

  Nó cũng gieo vào lòng tôi một ước muốn sâu xa sống tại Hoa Kỳ” .

  It also instilled in me a deep desire to live in the United States.”

  WikiMatrix

  Mỗi chúng ta nên tự hỏi: “Mình có quan tâm sâu xa đến Nước Trời không?”

  Each of us does well to ask, ‘Is God’s Kingdom close to my heart?’

  jw2019

  Nghệ thuật như là sự bắt chước có nguồn gốc sâu xa trong triết học Aristotle.

  Art as mimesis has deep roots in the philosophy of Aristotle.

  WikiMatrix

  Vua Đa-vít bày tỏ lòng yêu mến sâu xa đối với luật pháp của Đức Chúa Trời

  King David expssed heartfelt fondness for God’s laws

  jw2019

  Đây là những vấn đề vô cùng sâu xa đối với một người quá trẻ tuổi.

  These are all very deep waters for such a young man.

  OpenSubtitles2018.v3

  Tuy nhiên, nguyên ngữ Hy Lạp có ý nghĩa sâu xa hơn.

  However, the original Greek word used means much more.

  jw2019

  Tấm lòng biết ơn sâu xa như vậy sẽ biểu hiện trong cách nói năng của một người.

  When a person has that depth of appciation, it will be reflected in the way he speaks.

  jw2019

  Áp-ra-ham cảm động sâu xa.

  Abraham was deeply moved.

  jw2019

  Dù vậy, ngài vẫn thể hiện sự đồng cảm sâu xa với người khác.

  Yet he showed deep feeling for people.

  jw2019

  Trong các bài Thi-thiên, Đa-vít có lúc bày tỏ nỗi buồn sâu xa (Thi-thiên 6:6).

  In his inspired psalms, David sometimes expssed deep sadness.

  jw2019

  Tôi biết ơn biết bao, biết ơn sâu xa về điều đã xảy ra.

  How grateful I am, how profoundly grateful for what has happened.

  LDS

  Chúng ta nên quý trọng sâu xa Kinh Thánh vì lý do nào?

  Why should we have high regard for the Bible?

  jw2019

  Đặc biệt cơ cấu của cựu Liên bang Xô-viết nay đã thay đổi sâu xa.

  In particular, the very nature of what was once the Soviet Union changed dramatically.

  jw2019

  Kinh-thánh ảnh hưởng sâu xa đến đời sống con người ở mọi tầng lớp xã hội.

  Its effect on the lives of people in all strata of society has been particularly profound.

  jw2019

  Là cha mẹ, ước mơ sâu xa nhất của chúng ta tập trung vào con cái mình.

  As parents, we find our fondest hopes center around our children.

  LDS

  Lẽ thật sâu xa này đã được A Mu Léc giảng dạy trong Sách Mặc Môn:

  This profound truth is taught by Amulek in the Book of Mormon:

  LDS

  Tôi là một nhà tâm lí, nhưng hãy yên chí, tôi sẽ không đi sâu xa hơn đâu.

  I’m a psychologist, but rest assured, I will not bring it to the scrotal.

  QED

  Ngài dò tư tưởng, xem sâu xa khuynh hướng của lòng.

  You search my thoughts, my inmost inclination,

  jw2019

  --- Bài cũ hơn ---

 • Ý Nghĩ Sâu Sắc Trong Tiếng Tiếng Anh
 • #3 Bài Viết Tiếng Anh Về Món Quà Lưu Niệm Điểm Cao Nhất
 • Phân Biệt Gift Và Present Trong Tiếng Anh
 • 50+ Lời Cảm Ơn Về Món Quà Bằng Tiếng Anh Hay Nhất
 • Ý Nghĩa Của Hoa Quỳnh Loài Hoa Nở Về Đêm Tượng Trưng Cho Tình Yêu Chung Thủy • Nekko Shop
 • Sự Sâu Xa Trong Tiếng Tiếng Anh

  --- Bài mới hơn ---

 • Bỏ Túi Từ Vựng Tiếng Anh Về Tình Yêu Để “Thả Thính” Crush
 • Những Chữ Cái Trong Từ Điển Tình Yêu!
 • Mắt Biếc Là Gì? Những Đôi Mắt Biếc Có Ý Nghĩa Như Thế Nào?
 • Mắt Biếc Là Gì? Những Đôi Mắt Biếc Ẩn Chứa Ý Nghĩa Như Thế Nào?
 • Mắt Biếc Là Gì? Đặc Điểm Và Tính Cách Của Người Mắt Biếc
 • Chính Ngài tỏ ra những sự sâuxa kín-nhiệm; Ngài biết những sự ở trong tối-tăm, và sự sáng ở với Ngài”.

  He is revealing the deep things and the concealed things, knowing what is in the darkness; and with him the light does dwell.”

  jw2019

  Sự sâu xa của lòng biết ơn sẽ biểu lộ nếu một tôi tớ Đức Chúa Trời ngày nay sẽ đem nộp nhiều “gom lại từng đống” hay là nộp ít cho có nộp mà thôi (II Sử-ký 31:6).

  Depth of thankfulness will determine whether one of God’s servants today will bring in “heaps upon heaps” or just enough to get by.

  jw2019

  Để tôi nhắc cho các vị nhớ, công trình này thực hiện bởi một người có hiểu biết khá hạn chế khi tôi mới gặp một người rất đáng chú ý như chính sự sâu xa của công trình này.

  All this, mind you, by a man whose limitations of knowledge when I met him were as startling as was its profundity.

  OpenSubtitles2018.v3

  Những người lãnh đạo của ông đã nhận được sự kính trọng sâu xasự chăm sóc rất đặc biệt của ông.

  Those who psided over him received his profound respect and his extra-special care.

  LDS

  Đây là sự tôn sùng sâu xa, đi đôi với một sự kính sợ lành mạnh không muốn làm phật lòng Ngài.

  It is profound reverence for God, coupled with a wholesome dread of displeasing him.

  jw2019

  May we never be overreached by this corrupt world, but may we always keep in mind the depth of meaning and the great privilege associated with Jesus’ words: “You are the salt of the earth.”

  jw2019

  Sự kính trọng sâu xa đối với sự công bình của Ngài khiến chúng ta tránh xa những tội lỗi cố ý (Hê-bơ-rơ 10:26-31).

  (Hebrews 10:26-31) But love unquestionably is the greatest of God’s four principal attributes.

  jw2019

  22 Thật vậy, sự khôn ngoan sâu xa của Kinh-thánh chứng tỏ Kinh-thánh thật sự là Lời Đức Chúa Trời.

  22 Truly, the depth of its wisdom shows that the Bible really is God’s Word.

  jw2019

  Người già ngày càng nhận thấy ý nghĩa của Sự Chuộc Tội của Đấng Cứu Chuộc, về sự sâu xa của sự hy sinh của Ngài, và về lòng biết ơn đối với Vị Nam Tử của Thượng Đế là Đấng đã phó mạng sống của Ngài để chúng ta có thể sống.

  He grows increasingly aware of the meaning of the great Atonement of the Redeemer, of the depth of His sacrifice, and of gratitude to the Son of God, who gave His life that we might live.

  LDS

  Tôi xin mời các anh chị em cùng tôi đạt được một sự hiểu biết sâu xa và chắc chắn về Sự Chuộc Tội.

  May I invite you to join with me in gaining a sound and sure knowledge of the Atonement.

  LDS

  Đúng hơn, đó là một sự kính trọng sâu xa trước sự oai nghiêm khiếp đảm và trước các đức tính thần thiêng của Ngài. Nhờ học hỏi Lời của Đức Chúa Trời chúng ta có sự thông sáng để hiểu rõ được sự kính sợ sâu xa này.

  Rather, it is a profound respect for his awesome majesty and godly qualities, based on the insight we receive through a study of God’s Word.

  jw2019

  Có một… Có một sự ràng buộc sâu xa giữa họ.

  There’s a-There’s a deep bond between them.

  OpenSubtitles2018.v3

  Dù vậy, ngài vẫn thể hiện sự đồng cảm sâu xa với người khác.

  Yet he showed deep feeling for people.

  jw2019

  Điều gì khiến công việc rao giảng mang lại sự thỏa nguyện sâu xa?

  What makes the paching work deeply satisfying?

  jw2019

  Tôi nghĩ chắc phải có một sự giải thích sâu xa hơn”.

  There must, it seems to me, be a deeper level of explanation.”

  jw2019

  Giô-sép đã bày tỏ sự kính mến sâu xa đối với cha.

  Joseph showered his father with deep affection.

  jw2019

  Ngưòi vợ tử tế với chồng khi bày tỏ sự “kính-trọng sâuxa” (Ê-phê-sô 5:33).

  Wives are kind to their husbands when they show them “deep respect.”

  jw2019

  (Sáng-thế Ký 3:12, 13). Hãy so sánh điều này với sự khiêm nhường sâu xa của Đa-vít.

  (Genesis 3:12, 13) Compare this with the deep humility of David.

  jw2019

  Mỗi ngày hãy vun trồng sự yêu thương chân thật và sự tôn trọng sâu xa.

  Build up genuine love and deep respect every day.

  jw2019

  Một sự thỏa nguyện sâu xa

  A Deep Sense of Fulfillment

  jw2019

  □ Vài thí dụ nào cho thấy sự khôn ngoan sâu xa của Kinh-thánh?

  □ What are some examples that show the depth of the Bible’s wisdom?

  jw2019

  Điều gì đã gây nên sự thay đổi sâu xa trong quan điểm của ông?

  What had caused this profound change in his outlook?

  LDS

  Tình trạng lòng và sự suy ngẫm sâu xa

  Heart Condition and Meaningful Reflection

  jw2019

  Xem khung “Một sự thỏa nguyện sâu xa”, trang 22.

  See the box “A Deep Sense of Fulfillment,” on page 22.

  jw2019

  Rốt cuộc, em có được niềm vui nội tâm và sự thỏa nguyện sâu xa”.

  As a result, I have inner joy and a feeling of deep satisfaction.”

  jw2019

  --- Bài cũ hơn ---

 • Sâu Xa Trong Tiếng Tiếng Anh
 • Ý Nghĩ Sâu Sắc Trong Tiếng Tiếng Anh
 • #3 Bài Viết Tiếng Anh Về Món Quà Lưu Niệm Điểm Cao Nhất
 • Phân Biệt Gift Và Present Trong Tiếng Anh
 • 50+ Lời Cảm Ơn Về Món Quà Bằng Tiếng Anh Hay Nhất
 • Ý Nghĩ Sâu Sắc Trong Tiếng Tiếng Anh

  --- Bài mới hơn ---

 • Sâu Xa Trong Tiếng Tiếng Anh
 • Sự Sâu Xa Trong Tiếng Tiếng Anh
 • Bỏ Túi Từ Vựng Tiếng Anh Về Tình Yêu Để “Thả Thính” Crush
 • Những Chữ Cái Trong Từ Điển Tình Yêu!
 • Mắt Biếc Là Gì? Những Đôi Mắt Biếc Có Ý Nghĩa Như Thế Nào?
 • * “Khi theo học lớp giáo lý, tôi tìm thấy một ý nghĩ sâu sắc hơn ở thánh thư.

  * “When I am in seminary, I find a deeper meaning in the scriptures.

  LDS

  Một ý nghĩý nghĩa và sâu sắc.

  A thought profound and deep.

  LDS

  “Những sự việc của Thượng Đế thì có ý nghĩa sâu xa; và chí có thời gian, và kinh nghiệm, và những ý nghĩ thận trọng, sâu sắc, nghiêm chính mới có thể tìm ra những sự việc ấy.

  “The things of God are of deep import; and time, and experience, and careful and ponderous and solemn thoughts can only find them out.

  LDS

  Sau đó hãy yêu cầu giảng viên chia sẻ những ý nghĩ và sự hiểu biết sâu sắc của họ.

  Then ask the teachers to share their thoughts and insights.

  LDS

  Cũng ghi lại ngắn gọn ở ngoài lề những ý nghĩ, cảm nghĩ, sự hiểu biết sâu sắc hoặc các nguyên tắc quan trọng.

  Also write important short thoughts, feelings, insights, or principles in the margins.

  LDS

  Sau khi đã đóng diễn xong, mời học sinh đặt câu hỏi hoặc chia sẻ những ý nghĩ hoặc những hiểu biết sâu sắc họ có trong khi họ tham gia vào bài tập thực tập này.

  After the role play has concluded, invite students to ask questions or share thoughts or insights they have had as they have participated in this practice exercise.

  LDS

  Ý nghĩ giản dị đó thật sự khá sâu sắc đối với tôi, nhất là luôn luôn rất khó đối với tôi để đương đầu với sự thay đổi và tôi do dự không muốn buông ra những điều tốt lành.

  That simple thought was actually quite profound for me, especially since I have always had a hard time facing change and am hesitant to let go of good things.

  LDS

  ý tưởng đó thật quá đơn giản, quá hiển nhiên, nhưng tôi nghĩ kết quả sâu sắc vô cùng.

  And the idea is so simple, so obvious, but I think the consequences are really profound.

  ted2019

  Trong suy nghĩ thuần túy của chúng ta, những ý niệm sâu sắc nhất của con người khả năng tưởng tượng, nhận thức, ước mơ, từ xưa tới nay đều giống nhau.

  One natural idea is that the deepest aspects of human thought our ability to imagine, to be conscious, to dream — have always been the same.

  ted2019

  Và cuối cùng, tôi nghĩ nó cũng mang lại những ý tưởng sâu sắc cho chúng ta về vị trí của chúng ta trong vũ trụ và giá trị thực sự về hành tinh quê nhà của chúng ta

  It can also, I think, finally reveal the most profound ideas to us about our place in the universe and really the value of our home planet.

  QED

  sâu hơn, nó là một quá trình, một ý thức sâu sắc mà tất cả chúng ta đang suy nghĩ lệch đi, và 1 hành động nhỏ trong 1 thị trấn nhỏ có tác động tới khắp mọi nơi.

  It is deeper, it is a process, it is acute awareness that we are all utterly inter-bended, and one action by one being in one tiny town has consequences everywhere.

  ted2019

  sâu hơn, nó là một quá trình, một ý thức sâu sắc mà tất cả chúng ta đang suy nghĩ lệch đi, và 1 hành động nhỏ trong 1 thị trấn nhỏ có tác động tới khắp mọi nơi.

  It is deeper, it is a process, it is acute awareness that we are all utterly inter- bended, and one action by one being in one tiny town has consequences everywhere.

  QED

  Bây giờ tôi ý thức rằng tôi phải điều chỉnh cách suy nghĩ của mình và phải bắt đầu một chương trình học hỏi sâu sắc để tôi có thể thực sự biết Đức Giê-hô-va và yêu mến Ngài và quí trọng những gì Con Ngài đã làm cho chúng ta”.

  I realize now that I have to readjust my thinking and begin a meaningful study program so that I can really get to know Jehovah and come to love him and appciate what his Son has given us.”

  jw2019

  Tôi nghĩ cách làm này khác với Tangled, nhưng chúng tôi chọn nó bởi vì chúng tôi muốn có một người toàn tâm toàn ý hiểu được sâu sắc nhân vật của họ và sau đó giải thích cho những họa sĩ khác về nhân vật đó.

  I think it was different on Tangled, for example, but we chose to do it this way as we wanted one person to fully understand and develop their own character and then be able to impart that to the crew.

  WikiMatrix

  Vì vậy, những gì bạn sẽ nói cho rằng đối số? Tôi nghĩ rằng có những hoàn cảnh khác nhau và đã có sự bắt buộc ở cuộc nội chiến có là không có dự thảo ngày hôm nay và tôi nghĩ rằng các tình nguyện viên cho quân đội vào ngày hôm nay có một ý nghĩa sâu sắc hơn của tinh thần yêu nước đó là một sự lựa chọn cá nhân so với những người bị buộc phải quân sự trong cuộc nội chiến bằng cách nào đó ít ép. ít ép. mặc dù đó là vẫn còn bất bình đẳng trong xã hội Mỹ mặc dù như Emily chỉ ra Các make- up của quân đội Mỹ không phải là phản chiếu của dân số như một toàn thể.

  I think that the circumstances are different and that there was conscription in the civil war there is no draft today and I think that the volunteers for the army today have a more profound sense of patriotism that is of an inpidual choice than those who were forced into the military in the civil war somehow less coerced. less coerced. even though there is still inequality in American society even though as Emily points out the make- up of the American military is not reflective of the population as a whole.

  QED

  --- Bài cũ hơn ---

 • #3 Bài Viết Tiếng Anh Về Món Quà Lưu Niệm Điểm Cao Nhất
 • Phân Biệt Gift Và Present Trong Tiếng Anh
 • 50+ Lời Cảm Ơn Về Món Quà Bằng Tiếng Anh Hay Nhất
 • Ý Nghĩa Của Hoa Quỳnh Loài Hoa Nở Về Đêm Tượng Trưng Cho Tình Yêu Chung Thủy • Nekko Shop
 • Cấu Trúc Và Cách Dùng Câu Phủ Định Trong Tiếng Anh
 • Tên Tiếng Anh Hay Cho Nam Với Nhiều Ý Nghĩa Sâu Sắc

  --- Bài mới hơn ---

 • Cách Kiểm Tra Ý Nghĩa Biển Số Xe: Lưu Ý Khi Khi Chọn Biển Số Xe Hợp Tuổi
 • Giải Mã Cách Tính Và Ý Nghĩa Của Biển Số Xe Phong Thủy Chi Tiết
 • Xem Bói Biển Số Xe Máy, Ô Tô Hợp Phong Thủy Cùng Thầy Duy Tâm Phúc
 • Ý Nghĩa Biển Số Xe Ô Tô
 • Ý Nghĩa Biển Số Xe Của Bạn
 • Không hề đơn giản để lựa chọn được một cái tên tiếng Anh hay cho nam, vì nó cần phù hợp ở nhiều yếu tố. Trong bài viết này, KISS English giới thiệu cho bạn một số tên tiếng Anh cho nam mang nhiều ý nghĩa sâu sắc và được ưa chuộng nhất hiện nay.

  Tên Tiếng Anh Hay Cho Nam Trở Thành Xu Hướng

  Khi bé trai của bạn được sinh ra, một nhiệm vụ quan trọng đặt ra cho gia đình là tìm một cái tên vừa đẹp, vừa độc đáo và ý nghĩa. Hiện nay, sử dụng tên tiếng anh để làm nickname cho quý tử đã trở thành xu hướng của nhiều cặp bố mẹ trẻ và hiện đại.

  Thực tế, một cái tên tiếng anh hay cho nam không chỉ thể hiện phong cách mà còn dễ dàng để lại ấn tượng sâu đậm với mọi người. Do vậy, rất nhiều bậc cha mẹ đã lựa chọn những cái tên tiếng anh hay và phản chiếu được tính cách mạnh mẽ cùng với sức mạnh, trí tuệ, phú quý và bình an của con trai.

  Tên Tiếng Anh Hay Cho Nam Và Ý Nghĩa Nhất Hiện Nay

  Tên Tiếng Anh Hay Cho Nam Mang Ý Nghĩa Kiên Cường

  • Arlo: Giống tên nhân vật Arlo trong bộ phim The Good Dinosaur tốt bụng, sống tình nghĩa, dũng cảm và hài hước.
  • Saint: Tên mang ý nghĩa “ánh sáng” hoặc “vị thánh”.

  Tên Tiếng Anh Cho Nam Mang Thể Hiện Sự Thông Thái

  Tên Tiếng Anh Cho Nam Thể Hiện Tình Yêu Thiên Nhiên

  Nếu bạn dành tình cảm đặc biệt với thiên nhiên có thể tham khảo một số tên gọi sau:

  Tên Tiếng Anh Cho Nam Mang Ý Nghĩa Chiến Binh Mạnh Mẽ

  Nếu bạn mong muốn con trai của mình sở hữu tính cách mạnh mẽ, dũng cảm như những chiến binh, hãy tham khảo những nickname sau:

  Hy vọng những tên tiếng anh hay cho nam trong danh sách trên sẽ giúp bạn tìm được một tên gọi ưng ý nhất cho quý tử của mình. Một tên gọi ý nghĩa sẽ giúp bé yêu khôn lớn và tự tin vững bước trong cuộc đời.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cằm Chẻ Đẹp Hay Xấu? Vận Mệnh Của Người Cằm Chẻ Trong Tướng Số
 • Đọc Chương 10: Dự Đám Cưới
 • Ngày 20 Tháng 10 Là Ngày Gì? Ý Nghĩa 20/10 Là Ngày Gì?
 • In Terms Of Là Gì? Từ Loại, Ý Nghĩa Và Cách Dùng Chính Xác Nhất
 • Debit Note Là Gì? Những Ý Nghĩa Của Debit Note
 • Ý Nghĩa Trong Tiếng Tiếng Anh

  --- Bài mới hơn ---

 • Ý Nghĩa Biển Số Xe Theo Phong Thuỷ? Cách Xem Biển Số Xe Và Chọn Biển Số Phong Thuỷ?
 • Ý Nghĩa Biển Số Xe Của Bạn – Những Con Số Đem Lại Tài Lộc Phú Quý
 • Những Ý Nghĩa Biển Số Xe Theo Phong Thủy Bạn Nên Biết
 • ?từng Ý Nghĩa Của Bf?
 • Bạn Đã Biết: Ý Nghĩa Của Tên Bạn Là Gì Chưa?
 • Ý nghĩa là gì?

  What’s the point?

  ted2019

  Chuyện chúng ta không có ý nghĩa gì đối với em sao?

  Did what we had mean nothing to you?

  OpenSubtitles2018.v3

  Đối với những người cử hành Lễ Ngũ Tuần, điều này có ý nghĩa gì không?

  Did this have any implications for those celebrants of Pentecost?

  jw2019

  Trên thế giới, thuật ngữ này có nhiều ý nghĩa khác nhau.

  Around the world, the term has different senses.

  WikiMatrix

  Bài này nói về ý nghĩa của lực hấp dẫn trong vật lý học.

  The second tries looking for happiness in physical strength.

  WikiMatrix

  Hãy nói cho tôi một chút về ý nghĩa của điểm đen đó.

  So tell me a little bit about what this dark spot means.

  QED

  Số bảy mang ý nghĩa sự trọn vẹn theo tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời.

  Their number being seven signifies pinely determined completeness.

  jw2019

  Có thể trong phòng trên lầu, ông tập trung suy ngẫm về ý nghĩa của những lời đó.

  Undisturbed, possibly in his roof chamber, he no doubt meditated deeply on the meaning of such passages.

  jw2019

  Vì lời của người viết Thi-thiên mang một ý nghĩa rộng hơn.

  Because the psalmist’s statement has a broader significance.

  jw2019

  Các giáo lễ có ý nghĩa gì trong cuộc sống của chúng ta?

  How meaningful are the ordinances in our lives?

  LDS

  12. (a) Tại sao lời cầu nguyện có ý nghĩa không chỉ là những lời nói?

  12. (a) Why do meaningful prayers involve more than words?

  jw2019

  Mặc dù vậy, chúng không phải hoàn toàn là không có ý nghĩa.

  Because really it isn’t all nonsense.

  WikiMatrix

  Rõ ràng hai môn đồ này rất bối rối, không hiểu ý nghĩa của chuyện đã xảy ra.

  The two disciples are clearly bewildered as to the meaning of what has occurred.

  jw2019

  Một viễn cảnh mới mở ra trước mắt tôi, cho tôi thấy ý nghĩa thật của đời sống.

  A prospect opened up before me, one that offered something worth living for.

  jw2019

  Thêm những giây phút ý nghĩa hơn chăng?

  More meaningful moments?

  LDS

  Thấy họ hạnh phúc và hăng hái, tôi ước đời sống mình cũng có ý nghĩa như thế”.

  When I saw how happy and excited they were, I wished that my life could be as meaningful as theirs.”

  jw2019

  Cậu đang muốn nói tớ có ý nghĩa thế nào với cậu.

  You’re showing me how much I mean to you.

  OpenSubtitles2018.v3

  BÀI TRANG BÌA: CÓ THỂ NÀO ĐẠT MỘT ĐỜI SỐNG ĐẦY Ý NGHĨA?

  COVER SUBJECT: A MEANINGFUL LIFE IS POSSIBLE

  jw2019

  Vậy chúng có ý nghĩa gì với việc thiết kế toàn cầu?

  So what does it mean to design at a global scale?

  ted2019

  ” Có ý nghĩa gì? ” Người ở trọ giữa, hơi thất vọng và với một nụ cười ngọt.

  ” What do you mean? ” said the middle lodger, somewhat dismayed and with a sugary smile.

  QED

  Chẳng có ý nghĩa gì cả.

  It makes no fucking sense.

  OpenSubtitles2018.v3

  Đó chính là ý nghĩa của sự hoàn thiện.

  What is the meaning of such perfection

  OpenSubtitles2018.v3

  Hẳn nó sẽ rất ý nghĩa vì nó là của con.

  It’d mean a lot to him, knowing it came from me.

  OpenSubtitles2018.v3

  Nhờ thế, đời sống chúng ta có mục đích và ý nghĩa.

  It has given our life purpose and meaning.

  jw2019

  Dòng thứ hai của bài hát mở rộng thêm ý nghĩa của dòng thứ nhất.

  The second line of the song expands on the first.

  LDS

  --- Bài cũ hơn ---

 • 20/10 Là Ngày Gì? Ngày Quốc Tế Phụ Nữ Hay Phụ Nữ Việt Nam?
 • Cái Gì? Tiếng Nhật Là Gì?→何ですか? Ý Nghĩa, Cách Dùng Của Cấu Trúc Này!【Ngữ Pháp N5】
 • Ý Nghĩa Tên Uyển Là Gì & Top#4 Cái Tên Hay Nhất Cho Con Có Chữ Uyển
 • Ý Nghĩa Của Hoa Dã Quỳ Loài Hoa Tượng Trưng Cho Tình Yêu Sắc Son Chung Thủy • Nekko Shop
 • Ý Nghĩa 64 Quẻ Dịch
 • Ý Nghĩa Sâu Xa Của Kinh Địa Tạng

  --- Bài mới hơn ---

 • Cách Tụng Niệm Và Ý Nghĩa Của Kinh Địa Tạng
 • Tụng Kinh Địa Tạng Có Lợi Ích Gì
 • Ý Nghĩa Của Việc Đeo Khăn Quàng Đỏ Của Đội Viên
 • Thuyết Minh Về Chiếc Khăn Quàng Đỏ Của Đội Viên
 • Đề Tài Nghiên Cứu Về Văn Hóa Truyền Thống Của Dân Tộc Raglai::mang Ý Nghĩa Khoa Học Và Thực Tiễn Cao
 • Chúng ta phải nương hào quang ấy, khai phát ra, để trí huệ ngày càng sáng suốt, tham sân si ngày càng thưa mỏng, nghiệp chướng ngày càng tiêu trừ, những vọng tưởng điên đảo ngày càng giảm thiểu đó là ý nghĩa hết sức sâu xa của Kinh Địa Tạng

  Kinh Địa Tạng là gì, ý nghĩa của kinh Địa Tạng

  Tựa đề của kinh Địa Tạng cần giải thích trước tiên là “U minh Giáo chủ Bổn Tôn Địa Tạng Bồ tát Ma ha tát”. Có nghĩa đấng giáo chủ cõi U minh là Bổn Tôn Địa Tạng Bồ tát Ma ha tát. Thông thường, chúng ta tin có một vị Bồ tát tên Địa Tạng, Ngài cầm trong tay phải một cây tích trượng và tay trái một hạt minh châu. Ngài xuống địa ngục làm giáo chủ, dùng tích trượng đập phá cửa địa ngục để cứu vớt chúng sanh, nếu chúng sanh chí thành niệm danh hiệu của Ngài. Nhưng liệu chúng ta tin một cách thật thà như vậy có đúng không? Đó là điều đáng nói.

  Chúng ta nên biết, cách sử dụng từ ngữ trong kinh điển thật hết sức sát nghĩa và rõ ràng: “Bổn” là Bổn tâm. “Tôn” là tôn quý, “Địa” là tâm địa, “Tạng” là Như Lai tạng. Như vậy, chỉ có Bổn tâm mới là tôn quý nhất, đó là kho Như Lai tạng tâm địa; chỉ có Bổn tâm mới làm chủ được cõi u minh, tức làm chủ cõi địa ngục tham sân si của chính mình.

  Địa ngục chính là địa ngục tham sân si, vì chúng sanh khổ là do tham sân si mà khổ. Và khi có tham sân si đầy dẫy trong tâm, phiền não dấy khởi, thì cái gì mới phá được cửa địa ngục này? Dĩ nhiên phải là Bổn Tôn Địa Tạng của chính mình vậy. Quan trọng là mình phải nhận ra được Bổn Tôn Địa Tạng – nghĩa là tự tánh Như Lai tạng tâm địa, cái cực tôn cực quý, hoặc nói gọn như trong kinh Niết Bàn, nhận lại Phật tánh của mình, thì mình mới có thể đập phá được địa ngục tham sân si và cứu giúp chúng sanh muôn loài.

  Kinh Địa Tạng không phải là thật giáo – nghĩa là chỉ thẳng, mà thuộc quyền giáo – nghĩa là quyền biến phương tiện, tức phải tạm dùng cái sự tướng lung linh huyền diệu đó để hiển bày lý tánh tuyệt đối kia. Khi muốn trỏ một cái thật, nếu dùng lý lẽ diễn đạt một cách chi li, thì dễ làm phát sinh những khái niệm từ thức tâm phân biệt, sẽ khó đi thẳng vào chân lý cứu cánh. Chẳng hạn như kinh Pháp Hoa, các dụ về Cùng tử, về tháp Đa Bảo, về Như Lai thọ lượng…

  Muốn nói lên điều gì? Rõ ràng, các hình ảnh ấy đều nhằm kích thích trực giác hết. Kinh Địa Tạng ở đây cũng vậy, Bồ tát Địa Tạng và cõi U minh được diễn tả cũng chỉ là dùng sự để hiển lý.

  Đối với kinh Địa Tạng, nếu chúng ta hiểu một cách thật thà và mê tín rằng, Địa Tạng là một vị Bồ tát có hình tướng rõ ràng, và có một cõi địa ngục thật sự, thì chúng ta đã chấp ngón tay là mặt trăng, chúng ta sẽ ỷ lại vào tha lực, tin tưởng vào thần quyền, rồi vô tình bài bác lý nhân quả. Nếu thật sự có một Bồ tát Địa Tạng đủ khả năng đập phá cửa địa ngục, thì chúng ta khỏi cần tụng kinh, tọa thiền hay tu Bát quan trai, chỉ cần một lòng cầu Bồ tát, chờ đến lúc chết sẽ có Ngài đến cứu.

  Như vậy thì, tinh thần ai ăn nấy no – ai uống nấy hết khát có còn đâu? Nhân nào quả nấy cũng không có ý nghĩa. Đức Phật ra đời cũng vô nghĩa luôn. Nhưng thật ra, vì sao chúng ta phải nỗ lực tu hành? Nếu chúng ta không cải ác phục thiện, không dứt trừ các nghiệp ác nơi thân, khẩu, ý, thì có vị Bồ tát nào cứu vớt mình được? Ví dụ trong một lớp học, ông thầy đem hết khả năng để dạy một cách công bằng, nhưng có thể nào thầy làm toàn bộ học trò đều giỏi đồng đều như nhau không?

  Chúng ta tu là tu tâm của chúng ta, nếu thanh tịnh cũng là thanh tịnh cái tâm; khi giác ngộ là giác ngộ tự tâm, cho đến lúc thành đạo cũng là thành tựu lại cái bản tâm ấy. Ngoài tâm sẽ không có cái gì cả. Đó là chỗ y cứ của tất cả kinh điển Đại thừa.

  Thông thường, nếu hiểu theo sự tướng, thì quy y Phật là trở về nương tựa nơi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, quy y Pháp tức quy y giáo pháp của Ngài, và quy y Tăng nghĩa là quy y những Tăng sĩ tu hành thanh tịnh. Nhưng nếu hiểu theo tinh thần của Lục Tổ Huệ Năng, hoặc của các kinh điển Đại thừa, thì quy y Tam bảo tức là Tam bảo tự tâm: Phật là tánh giác của chính mình, Pháp là chánh kiến sẵn đủ nơi tự tâm, Tăng chính là bản tâm thanh tịnh (Phật là Giác, Pháp là Chánh, Tăng là Tịnh).

  Hiểu như thế mới trọn vẹn cả sự và lý, chứ nếu chỗ quy hướng lại ở bên ngoài, đó chính là ngoài tâm cầu Phật – tức là ngoại đạo. Bởi Phật là Phật tâm, mà trở về với tự tánh Địa Tạng là một sự quy y lớn. Chính vì sự quy y này mà cả ba đời Như Lai đồng kính ngưỡng, và mười phương Bồ tát mới trọn trở về nương tựa. Chúng ta sẽ khảo sát điều này kỹ hơn khi đọc đến đó.

  Tóm lại, địa ngục nghĩa là tham sân si phiền não của chúng sanh. Địa ngục cũng chính là cảnh giới của ba nghiệp ác, từ thân khẩu ý phát sinh ra. Địa ngục là sự tối tăm ám chướng, là sự mê muội trong tâm thức của mỗi người. Đó chính là địa ngục tự tâm.

  Phật nói kinh Địa Tạng là cốt cảnh tỉnh tất cả chúng ta dẹp bỏ tham sân si nơi tự tâm, tu tập ba nghiệp lành nơi tự tâm, rồi dứt nghiệp cũng nơi tự tâm và giải trừ vô minh tăm tối cũng nơi tự tâm. Cuối cùng trở về với Bổn Tôn Địa Tạng của chính mình. Đó là cương lĩnh của toàn bộ kinh Địa Tạng.

  Về phần chính văn trong bản kinh, đề nghị chúng ta đọc kỹ và hiểu theo nghĩa lý sâu mầu của kinh. Rồi sẽ thấy kinh nói chuyện với mình nhiều điều hết sức mới mẻ, mầu nhiệm. Khi hiểu rõ ý kinh, sự trì tụng mới đầy đủ ý nghĩa, đời tu của chúng ta mới đúng theo quỹ đạo tu hành; nếu không, chúng ta có thể rơi vào đường tà, vào mê tín, thì uổng một đời làm đệ tử của Đức Phật. Chúng ta là đệ tử Phật, tắm mình trong ánh hào quang của Phật, hào quang ấy là trí tuệ Phật tâm sẵn đủ của chính mình.

  Chúng ta phải nương hào quang ấy, khai phát ra, để trí huệ ngày càng sáng suốt, tham sân si ngày càng thưa mỏng, nghiệp chướng ngày càng tiêu trừ, những vọng tưởng điên đảo ngày càng giảm thiểu. Lúc ấy, Bồ tát Địa Tạng sẽ xuất hiện, cửa địa ngục tham sân si sẽ bị phá đổ. Mong rằng tất cả những người hữu duyên đều được lợi ích, và hãy y cứ vào đó tu hành, từ đây cho đến ngày viên mãn.

  Cùng nghe tụng Kinh Địa Tạng

  Thanh Tâm

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bạn Có Biết Ý Nghĩa Của Những Lá Bài J
 • Giải Mã Bí Ẩn Của Các Quân J, Q, K Trong Bài Tây
 • Những Nhân Vật Bí Ẩn Đằng Sau Quân Bài J, Q, K Trong Bộ Bài Tây
 • Giải Thích Toàn Bộ Từ A
 • Ý Nghĩa Lá Bài Justice (11)
 • Những Câu Nói Hay Bằng Tiếng Anh Ngắn Gọn Mang Ý Nghĩa Sâu Sắc Nhất Name%những Câu Nói Hay Bằng Tiếng Anh Ngắn Gọn Mang Ý Nghĩa Sâu Sắc Nhất

  --- Bài mới hơn ---

 • 6 Bộ Phim Hàn Ý Nghĩa Sâu Sắc Khiến Khán Giả Khóc Hết Nước Mắt
 • 1001+ Những Tên Nhóm, Tên Team Hay Bằng Tiếng Anh Ý Nghĩa
 • 70 Từ Đẹp Nhất Trong Tiếng Anh
 • Những Từ Vựng Tiếng Anh Về Cảm Xúc Ý Nghĩa Nhất
 • Khám Phá Những Tên Tiếng Anh Hay Cho Nam Và Ý Nghĩa
 • 1. It’s better to know and be disappointed, than to never know and always wonder.! – Thà biết rồi thất vọng còn hơn không bao giờ biết và luôn băn khoăn.

  2. An intelligent person is like a river,the deeper the less noise. – Một người thông minh sẽ như một dòng sông, càng sâu càng ít ồn ào.

  3. Some people choose to stay single simply because they are tired of giving everything and ending up with nothing.- Một số người chọn sống độc thân đơn giản vì họ quá mệt mỏi với việc cho đi tất cả mọi thứ và rốt cuộc chẳng được gì.

  4. Mistakes made in life are our lessons in disguise. And sometimes, the best lessons learned, came from the worst mistakes made. – Những bài học của chúng ta được nguỵ trang bởi những sai lầm trong cuộc sống. Và đôi khi, bài học hay nhất mà chúng ta được học, đến từ những sai lầm tồi tệ nhất. Thật ra quan trọng là sau những sai lầm ấy ta rút ra được điều gì.

  5. It is better to be hated for what you are than to be loved for what you are not. – Ghét những gì bạn có tốt hơn là yêu những gì bạn không có.

  6. Patience is not the ability to wait , but the ability to keep a good attitude while waiting. -Sự kiên nhẫn không đơn thuần chỉlà khả năng bạn đợi được trong bao lâu, mà là khả năng giữ được thái độ bình tâm trong lúc chờ đợi.

  7. There are days like that, quietly, not sad, not happy, slowly drift… the end of a day. – Có những ngày như thế, lặng lẽ, không buồn, không vui, chầm chậm trôi… Qua hết một ngày.

  8. If you leave me when I fail, don’t catch me when I succeed. – Nếu bạn rời bỏ tôi khi tôi thất bại, đừng đến bên cạnh khi tôi thành công.

  9. True humor springs not more from the head than from the heart. It is not contempt; its essence is love. It issues not in laughter, but in still smiles, which lie far deeper. – Tính hài hước thực sự đến từ cái đầu không nhiều hơn đến từ con tim. Đó không phải là sự khinh miệt, tinh túy của nó là tình yêu thương. Nó không nhắm tới tiếng cười to mà nhắm tới những nụ cười yên lặng, thứ sâu sắc hơn nhiều.

  10. Sometimes what you want isn’t what you get, but what you get in the end is so much better than what you wanted. – Đôi khi những gì bạn muốn không phải là những gì bạn nhận được, nhưng những gì bạn nhận được cuối cùng tốt hơn rất nhiều so với những gì bạn muốn.

  11. Life is like riding a bicycle. To keep your balance you must keep moving. – Cuộc sống giống như việc lái một chiếc xe đạp. Để giữ được thăng bằng, bạn phải tiếp tục di chuyển.

  12. Never say all you know. And never believe all you hear. – Đừng bao giờ nói tất cả những gì bạn biết. Và đừng bao giờ tin tất cả những gì bạn nghe.

  13. If you can’t be a pencil to write anyone’s happiness,then try to be a nice eraser to remove someone’s sadness. – Nếu bạn không thể trở thành cây bút chì để viết nên niềm hạnh phúc cho một ai, thì hãy cố gắng trở thành một cục tẩy tốt để xoá đi nỗi bất hạnh của ai đó.

  14. Peace does not mean the one where no noise, no trouble, and no toil. When weare in a storm, we still feel the calm of mind. That is the real meaning of peace.! – Bình yên không có nghĩa là 1 nơi không có tiếng ồn ào, không khó khăn, cực nhọc. Bình yên là ngay chính khi ta đang ở trong phong ba bão táp, ta vẫn cảm thấy sự an nhiên trong tâm hồn. Đó mới chính là ý nghĩa thực sự của sự bình yên.!

  15. You can not control every situation occurs. But you can completely control your thoughts and your attitude. – Bạn không thể kiểm soát được mọi tình huống xảy ra. Nhưng bạn hoàn toàn có thể kiểm soát được suy nghĩ và thái độ của mình.

  16. If one day we can not be together , keep me in your heart , I ‘ll be there forever. – Nếu có một ngày chúng ta không thể ở cùng nhau, hãy giữ tôi trong trái tim bạn, tôi sẽ ở đó mãi mãi.

  18. I can not solve your behalf all the confusion , doubt or fear , but I can hear what you are expssing and the answers you seek. – Tôi không thể giải quyết giùm bạn tất cả những rắc rối, nghi ngờ hay lo sợ, nhưng tôi có thể nghe những điều bạn giãi bày và cùng bạn đi tìm lời giải đáp.

  19.There is a destiny that makes us brothers : None goes his way , everything that we send into the livesof others comes back into our lives. – Có một định mệnh biến chúng ta thành anh em: Không ai đi đường một mình, tất cả những gì ta gửi vào cuộc đời của người khác sẽ quay trở về cuộc đời của ta.

  20. Do not ever forget me because if I thought you would forget me, Iwill never leave. – Đừng bao giờ quên tôi, bởi nếu tôi nghĩ bạn sẽ quên tôi, tôi sẽ không bao giờ ra đi.

  21. It’s better to know and be disappointed, than to never know and always wonder.!

  – Dịch: Thà biết rồi thất vọng còn hơn không bao giờ biết và luôn băn khoăn.

  22. An intelligent person is like a river, the deeper the less noise.

  – Dịch: Một người thông minh sẽ như một dòng sông, càng sâu càng ít ồn ào.

  23. Some people choose to stay single simply because they are tired of giving everything and ending up with nothing.

  – Dịch: Một số người chọn sống độc thân đơn giản vì họ quá mệt mỏi với việc cho đi tất cả mọi thứ và rốt cuộc chẳng được gì.

  24. Never say all you know. And never believe all you hear.

  – Dịch: Đừng bao giờ nói tất cả những gì bạn biết. Và đừng bao giờ tin tất cả những gì bạn nghe.

  25. If you can’t be a pencil to write anyone’s happiness, then try to be a nice eraser to remove someone’s sadness.

  – Dịch: trở thành một cục tẩy tốt để xoá đi nỗi bất hạnh của ai đó.

  26. Peace does not mean the one where no noise, no trouble, and no toil. When we are in a storm, we still feel the calm of mind. That is the real meaning of peace.!

  – Dịch: Bình yên không có nghĩa là 1 nơi không có tiếng ồn ào, không khó khăn, cực nhọc. Bình yên là ngay chính khi ta đang ở trong phong ba bão táp, ta vẫn cảm thấy sự an nhiên trong tâm hồn. Đó mới chính là ý nghĩa thực sự của sự bình yên.!

  Chùm stt tiếng anh ngắn hay về tình yêu đầy ngọt ngào

  1. I love you not because of who you are, but because of who I am when I am with you

  -Tôi yêu em không phải vì em là ai, mà là vì tôi sẽ là người thế nào khi ở bên em

  2. No man or woman is worth your tears, and the one who is, won’t make you cry

  -Không có ai xứng đáng với những giọt nước mắt của bạn, người xứng đáng với chúng thì chắc chắn không để bạn phải khóc

  3. Just because someone doesn’t love you the way you want them to, doesn’t mean they don’t love you with all they have

  -Nếu một ai đó không yêu bạn được như bạn mong muốn, điều đó không có nghĩa là người đó không yêu bạn bằng cả trái tim và cuộc sống của họ

  4. A true friend is someone who reaches for your hand and touches your heart

  -Người bạn tốt nhất là người ở bên bạn khi bạn buồn cũng như lúc bạn vui

  5. Never frown, even when you are sad, because you never know who is falling in love with your smile

  -Đừng bao giờ tiết kiệm nụ cười ngay cả khi bạn buồn, vì không bao giờ bạn biết được có thể có ai đó sẽ yêu bạn vì nụ cười đó

  6. Don’t waste your time on a man/woman, who isn’t willing to waste their time on you

  -Đừng lãng phí thời gian với những người không có thời gian dành cho bạn

  7. Maybe God wants us to meet a few wrong people before meeting the right one, so that when we finally meet the person, we will know how to be grateful

  -Có thể Thượng Đế muốn bạn phải gặp nhiều kẻ xấu trước khi gặp người tốt, để bạn có thể nhận ra họ khi họ xuất hiện

  8. Don’t try so hard, the best things come when you least expect them to.

  -Đừng vội vã đi qua cuộc đời vì những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với bạn đúng vào lúc mà bạn ít ngờ tới nhất

  9.You know you love someone when you cannot put into words how they make you feel.

  -Khi yêu ai ta không thể diễn tả được cảm giác khi ở bên cô ta thì mới gọi là yêu.

  10. All the wealth of the world could not buy you a frend, not pay you for the loss of one.

  -Tất cả của cải trên thế gian này không mua nổi một người bạn cũng như không thể trả lại cho bạn những gì đã mất.

  11. A great lover is not one who lover many, but one who loves one woman for life.

  -Tình yêu lớn không phải yêu nhiều người mà là yêu một người và suốt đời.

  12. Believe in the sprit of love… it can heal all things.

  -Tìn vào sự bất tử của tình yêu điều đó có thể hàn gắn mọi thứ.

  13. Don’t stop giving love even if you don’t receive it. Smile anf have patience.

  -Đừng từ bỏ tình yêu cho dù bạn không nhận được nó. Hãy mỉm cười và kiên nhẫn.

  14. You know when you love someone when you want them to be happy event if their happiness means that you’re not part of it.

  -Yêu là tìm hạnh phúc của mình trong hạnh phúc của người mình yêu.

  15. Frendship often ends in love, but love in frendship-never

  -Tình bạn có thể đi đến tình yêu, và không có điều ngược lại.

  16. How can you love another if you don’t love yourself?

  -Làm sao có thể yêu người khác. Nếu bạn không yêu chính mình.

  17. Hate has a reason for everithing bot love is unreasonable.

  -Ghét ai có thể nêu được lý do, nhưng yêu ai thì không thể.

  18. I’d give up my life if I could command one smille of your eyes, one touch of your hand.

  -Anh sẽ cho em tất cả cuộc đời này để đổi lại được nhìn em cười, được nắm tay em.

  19. I would rather be poor and in love with you, than being rich and not having anyone.

  -Thà nghèo mà yêu còn hơn giàu có mà cô độc

  20. I looked at your face… my heart jumped all over the place.

  -Khi nhìn em, anh cảm giác tim anh như loạn nhịp.

  21. In lover’s sky, all stars are eclipsed by the eyes of the one you love.

  -Dưới bầu trời tình yêu, tất cả những ngôi sao đều bị che khuất bởi con mắt của người bạn yêu.

  22. It only takes a second to say I love you, but it will take a lifetime to show you how much.

  -Tôi chỉ mất 1 giây để nói tôi yêu bạn nhưng phải mất cả cuộc đời để chứng tỏ điều đó.

  23. If you be with the one you love, love the one you are with.

  -Yêu người yêu mình hơn yêu người mình yêu

  24. You may only be one person to the world but you may be the world to one person.

  Đối với thế giới này bạn chỉ là một người nhưng đối với ai đó bạn là cả một thế giới.

  25. I love you with know how, why ,or even from where…

  -anh yêu em mà không biết tại sao, bằng cách nào và thậm chí từ đâu.

  26. How come we don’t always know when love begins,

  but we alway know when it ends ?

  -Tại sao chúng ta không bao giờ nhận được tình yêu bắt đầu từ khi nào nhưng chúng ta luôn nhận ra khi tình yêu kết thúc?

  Những câu nói tiếng anh hay về sự tự tin thu hút ngàn like

  1.No matter how ‘Busy’ a person is… if they really love, they will always find the time for you!

  Cho dù một người có bận rộn tới đâu … nếu họ thực sự yêu bạn, họ sẽ luôn luôn có thời gian dành cho bạn!

  2. Loving someone who doesn’t feel the same way is like using a white crayon on a white paper. It’s always invisible…

  Yêu một người không yêu lại mình giống như sử dụng bút chì màu trắng trên một tờ giấy trắng. Nó luôn vô hình …

  Liệu crush có nhận ra Stt này dành cho hắn?

  3. It’s really hard to wait for the right person in your life especially when the wrong ones are so cute!

  Thật khó để chờ đợi người “đích thực” trong cuộc đời bạn nhất là khi một số “người” khác quá đỗi đáng yêu!

  4. You fall in love, you get hurt. That’s life.

  Bạn chìm vào tình yêu, bạn sẽ nhận lấy đau khổ. Cuộc sống mà!

  Sự thật là vậy!

  5. Love me or hate me I’m still gonna shine.

  Dù yêu hay ghét tôi, tôi vẫn sẽ tỏa sáng mà thôi. Kaka

  6. Ask me why I’m so happy and I’ll give you a mirror.

  7. I don’t know what my future holds, but I’m hoping you are in it.

  Tôi không rõ tương lai mình sẽ như thế nào, nhưng tôi hy vọng bạn sẽ là một phần trong đó. (Thả thính là phải thế này nha!!!)

  8. I can’t really find the words to explain the way I feel when I hear your voice or when I see your face… all I can say is that I like the feeling.

  Tôi không thể tìm được từ ngữ diễn tả cái cách tôi cảm nhận khi nghe giọng nói hay khi nhìn thấy gương mặt bạn… Tôi chỉ có thể nói rằng tôi thích cái cảm giác đó!

  9. When I 1st saw you, I was scared to talk to you. When I spoke to you I was scared to hold you. When I held you I was scared to love you. Now that I love you I am scared lose you.

  Khi tôi thấy bạn lần đầu tiên, tôi đã lo lắng khi bắt chuyện với bạn. Khi tôi nói chuyện với bạn, tôi đã lo lắng khi cầm tay bạn. Khi tôi cầm tay bạn, tôi đã lo lắng khi yêu bạn. Và giờ đây khi yêu bạn, tôi lo sợ sẽ đánh mất người tôi yêu.

  10. It is not true that love does not have boundaries. In fact, my love for you has created boundaries in your heart so that no one else can come in. I love you.

  Không phải là tình yêu không có ranh giới. Thực tế, tình yêu của tôi dành cho bạn đã tạo ra những ranh giới trong trái tim của bạn để không ai khác có thể vào được. Tôi yêu bạn.

  11. Always remember to smile because you never know who is falling in love with your smile.

  Luôn luôn nhớ mỉm cười vì bạn không bao giờ biết ai đó đang bị cảm nắng với nụ cười ấy.

  12. I wouldn’t care if the sun didn’t shine, I wouldn’t care if it didn’t rain and I wouldn’t care if I couldn’t enjoy winter’s delight. All I care about is to see your face and feel your psence every single day in my life.

  Tôi không quan tâm nếu mặt trời không chiếu sáng, tôi không quan tâm nếu trời không mưa và tôi sẽ không quan tâm nếu tôi không thể tận hưởng niềm vui của mùa đông. Tất cả những gì tôi quan tâm là nhìn thấy khuôn mặt của bạn và cảm nhận sự hiện diện của bạn mỗi ngày trong cuộc đời tôi.

  Đăng kiểu này là khối chàng, khối nàng phải thao thức đó nha. Nguy hiểm quá ta…

  13. I am lover, Not a fighter. But I can fight for what I love.

  Tôi là người đang yêu, Không phải là một chiến binh. Nhưng tôi có thể chiến đấu vì tình yêu của tôi.

  Các chàng trai viết câu này đảm bảo các nàng sẽ cảm động lắm đó nha.

  14. I bet not even all the fireworks in the world can light up my world like you do.

  Tôi cá rằng tất cả pháo hoa cũng không thể thắp sáng được thế giới của tôi như bạn đã làm ( Ý rằng bạn là ánh sáng của cuộc đời tôi).

  15. You are so beautiful that you give the sun a reason to shine.

  Bạn thật đẹp tới nỗi đó là lý do để mặt trời chiếu sáng.

  Nói câu này thì nàng nào chả gục ngã, skill thả thính quá tâm lý.

  16. My heart is, and always will be, yours.

  Trái tim tôi đang, và sẽ luôn thuộc về bạn.

  --- Bài cũ hơn ---

 • 999+ Những Stt Hay Nhất Về Cuộc Sống Ý Nghĩa Sâu Sắc!
 • Những Câu Nói Hay Về Tình Yêu Bằng Tiếng Anh
 • 9+ Câu Nói Hay Ý Nghĩa Về Cuộc Sống Bằng Tiếng Anh Mà Bạn Chưa Biết
 • Tổng Hợp Những Câu Nói Tiếng Anh Hay Nhất Mọi Thời Đại
 • Bài Học Về 10 Logo Thương Hiệu Nổi Tiếng Nhất Thế Giới
 • Đầy Ý Nghĩa Trong Tiếng Tiếng Anh

  --- Bài mới hơn ---

 • Những Từ Tiếng Anh Hay Và Ý Nghĩa Nhất Trong Cuộc Sống
 • Chuyến Đi Trong Tiếng Tiếng Anh
 • Logo Là Gì? Ý Nghĩa Và Tầm Quan Trọng Của Logo
 • Ý Nghĩa Ẩn Của Logo : Một Số Ví Dụ Tuyệt Vời Bạn Nên Tham Khảo !
 • Hình Dạng Và Ý Nghĩa Logo: Cách Ứng Dụng Chúng Hiệu Quả 2022
 • BÀI TRANG BÌA: CÓ THỂ NÀO ĐẠT MỘT ĐỜI SỐNG ĐẦY Ý NGHĨA?

  COVER SUBJECT: A MEANINGFUL LIFE IS POSSIBLE

  jw2019

  Cùng với vợ mình, tôi đã thực hiện một chuyến đi đầy ý nghĩa.

  Accompanied by my dear wife, I made the pilgrimage.

  LDS

  • Làm sao giờ đây chúng ta có được đời sống đầy ý nghĩa?

  • How can we lead a truly purposeful life now?

  jw2019

  1 Sự khẩn cấp trong cách phản ứng của Vị Tiên Tri thật đầy ý nghĩa.

  1 The immediacy of the Prophet’s response is significant.

  LDS

  Ngài cho biết chúng ta có thể có mối quan hệ đầy ý nghĩa với Ngài.

  He reveals himself as a person with whom we can have a meaningful relationship.

  jw2019

  Tuy nhiên, anh vẫn sống cuộc đời đầy ý nghĩa.

  Yet, he enjoys a meaningful life.

  jw2019

  “Kết thúc bằng lời kêu gọi hành động đầy ý nghĩa.”

  “End with an inspiring call to action.

  ted2019

  Những sự giúp đỡ hầu lời cầu nguyện được đầy ý nghĩa

  Aids in Offering Meaningful Prayers

  jw2019

  Đây quả là một bài học đầy ý nghĩa cho chúng ta!

  What a powerful lesson this teaches us!

  jw2019

  □ Có được một mục đích đầy ý nghĩa trong đời sống tùy thuộc vào mối liên lạc nào?

  □ Our having a meaningful purpose in life depends on what relationship?

  jw2019

  Chúa Giê-su thật sự có đời sống đầy ý nghĩa không?

  DID Jesus really have a meaningful life?

  jw2019

  Giê-su nói những lời đầy ý nghĩa đó trong Bài giảng trên Núi.

  5:3) Those words of Jesus in the Sermon on the Mount are filled with meaning.

  jw2019

  15 Lời tiên tri của Ê-sai tiếp tục với một lời đầy ý nghĩa.

  15 Isaiah’s prophecy continues with a statement of great significance.

  jw2019

  Sự cải đạo của An Ma thật là đầy ý nghĩa.

  Alma’s conversion is significant.

  LDS

  Một cụm từ mang đầy ý nghĩa!

  A Word That Meant So Much!

  jw2019

  Câu trả lời của bà là một giây phút đầy ý nghĩa trong cuộc đời tôi.

  Her loving response was a defining moment in my life.

  LDS

  Sau khi loại bỏ những âm tiết đầy ý nghĩa, Ebbinghaus đã kết thúc với 2.300 âm tiết.

  After eliminating the meaning-laden syllables, Ebbinghaus ended up with 2,300 resultant syllables.

  WikiMatrix

  Nhưng thay đổi này, có vẻ như đầy ý nghĩa

  But this change now, it feels significant.

  OpenSubtitles2018.v3

  12 Đây không phải là một nghi lễ tôn giáo trống rỗng, nhưng đầy ý nghĩa.

  12 This is no empty religious ritual but is filled with powerful meaning.

  jw2019

  Từ ngữ “ân-huệ” được dịch ra từ một chữ Hê-bơ-rơ đầy ý nghĩa.

  (Exodus 34:6, 7) The expssion “loving-kindness” translates a very meaningful Hebrew word.

  jw2019

  Nhưng nó đã là một mối quan hệ sâu đậm và đầy ý nghĩa

  But it was a deep, meaningful relationship.

  OpenSubtitles2018.v3

  Chúa Giê-su thật sự có đời sống đầy ý nghĩa.

  Jesus certainly had a meaningful life.

  jw2019

  chọn bạn tốt và đặt mục tiêu đầy ý nghĩa?

  choose good friends and set worthwhile goals?

  jw2019

  Họ có công việc mãn nguyện, đầy ý nghĩa để làm mãi mãi.

  They would have had fulfilling and meaningful work to do forever.

  jw2019

  --- Bài cũ hơn ---

 • Có Ý Nghĩa Trong Tiếng Tiếng Anh
 • Bật Mí Ý Nghĩa Những Con Số (520,1314,….) !!! * Có 2 Người Nhất Thiết Phải Đọc, Trong Đó Có Lú Và…*
 • Ngày 520 – Ngày 521 Là Gì?
 • Màu Sắc Và Ý Nghĩa Trong Tiếng Trung
 • Tổng Hợp Chia Sẻ Hình Ảnh, Tranh Vẽ, Biểu Mẫu Trong Lĩnh Vực Giáo Dục
 • Ý Nghĩa Sâu Xa Của Việc Làm Thêm Hè

  --- Bài mới hơn ---

 • Hình Xăm Chữ Tiếng Anh Ý Nghĩa Nhất Cho Giới Trẻ
 • Ý Nghĩa Bảng Chữ Cái Trong Tiếng Anh
 • 38 Câu Nói Tiếng Anh Hay Về Tình Yêu Bằng Tiếng Anh Cực Kì Lãng Mạng Và Ý Nghĩa
 • Ý Nghĩa Của Đôi Mắt Xếch Về Tính Thẩm Mỹ Và Tướng Số
 • Hình Dáng Đôi Mắt Nói Gì Về Con Người Bạn.
 • SSDH – Công việc làm thêm hè không đơn thuần mang tới cho bạn một khoản tiền tiêu vặt nho nhỏ mà còn cả những trải nghiệm và bài học thú vị. Cùng lắng nghe câu chuyện của chính tác giả và những người trong cuộc:

  Khi nhặt bóng không chỉ là nhặt bóng!

  Bill Fish, một người từng đi nhặt bóng ở sân golf chia sẻ với trang chúng tôi rằng: “Bằng cách nhặt bóng, tôi đã có thể tiếp xúc với những người thành công, học được cách nói chuyện với một ai đó, và đi lại khoảng 10 dặm một ngày”. Và giờ đây, khi đã là nhà sáng lập của trang chúng tôi ông vẫn xem nhặt bóng như một việc làm hè tuyệt vời cho những người trẻ. Ông nói: “Tôi sẽ không đổi kinh nghiệm này cho bất cứ điều gì”.

  Sẵn sàng xách ba lô lên và đi, nhưng không phải là đến bất kì đâu

  Không như người Việt mình vốn chỉ loanh quanh tìm việc ở trong thành phố hay thậm chí là trong cùng khu phố, các bạn trẻ nước ngoài rất chịu khó đi xa để tìm kiếm cơ hội, chẳng hạn như ở khu nghỉ mát trên núi, trại hè, công viên giải trí… Họ chấp nhận đi làm xa nhà nhưng không phải là nhắm mắt chọn đại một công việc nào đó mà đã có sự cân nhắc thiệt/hơn khi chọn nó.

  Cơ hội tuyệt vời để khám phá những công việc mình… không muốn làm

  Quãng thời gian phải làm công việc chạy bàn ở Paris, dưới áp lực rất lớn đến từ bà chủ khó tính, tớ luôn dặn lòng mình một câu rằng: “Thôi nào, hạ hỏa, hạ hỏa, đây không phải là công việc mình sẽ gắn bó cả đời”. Và thế là tớ cũng “chịu đựng” được công việc đó sau mấy tháng hè.

  LaBrecque, một vị phụ huynh có con trai làm công việc trồng cà chua và con gái đi bán hàng ở cửa hàng giày dép vào dịp hè chia sẻ: “Con trai tôi mỗi lần về đến nhà tuy người ướt đẫm mồ hôi nhưng lại kể về công việc làm hè với vẻ vô cùng thích thú”. Trong khi đó, con gái của ông “nhờ” đi bán giày dép mới phát hiện ra rằng mình ghét làm công việc bán lẻ.

  Thật sự, nếu không làm qua, bạn sẽ không thể biết mình có hợp với công việc đó hay không, và sẽ không thể cảm thông với những người phải gắn bó với nó cả đời.

  Và khởi đầu thói quen tiết kiệm

  Với những bạn lần đầu nếm mùi kiếm tiền thì đây chính là dịp để ngẫm lại về giá trị của đồng tiền và vạch ra cho mình những thói quen tiêu xài tiết kiệm. Sau việc làm thêm hè, bạn không còn nhìn vào hóa đơn mua hàng ở siêu thị theo cách cũ, bởi khi đó tất cả mọi mác giá đều được quy ra mức lương bạn được trả cho số giờ làm tương đương.

  Nguồn: Tổng hợp

  --- Bài cũ hơn ---

 • Những Câu Nói Tiếng Anh Về Tình Yêu Hay Và Ý Nghĩa Nhất
 • Tên Tiếng Anh Cho Nữ Hay Và Ý Nghĩa, Nhiều Người Dùng
 • Ý Nghĩa Của Những Từ Tiếng Anh Chỉ Thời Gian Có Thể Bạn Chưa Biết
 • Hướng Dẫn Chọn Tên Tiếng Anh Hay
 • Ý Nghĩa Mâm Ngũ Quả Trong Văn Hóa 3 Miền
 • Có Ý Nghĩa Trong Tiếng Tiếng Anh

  --- Bài mới hơn ---

 • Đầy Ý Nghĩa Trong Tiếng Tiếng Anh
 • Những Từ Tiếng Anh Hay Và Ý Nghĩa Nhất Trong Cuộc Sống
 • Chuyến Đi Trong Tiếng Tiếng Anh
 • Logo Là Gì? Ý Nghĩa Và Tầm Quan Trọng Của Logo
 • Ý Nghĩa Ẩn Của Logo : Một Số Ví Dụ Tuyệt Vời Bạn Nên Tham Khảo !
 • Chuyện chúng ta không có ý nghĩa gì đối với em sao?

  Did what we had mean nothing to you?

  OpenSubtitles2018.v3

  Đối với những người cử hành Lễ Ngũ Tuần, điều này có ý nghĩa gì không?

  Did this have any implications for those celebrants of Pentecost?

  jw2019

  Các giáo lễ có ý nghĩa gì trong cuộc sống của chúng ta?

  How meaningful are the ordinances in our lives?

  LDS

  12. (a) Tại sao lời cầu nguyện có ý nghĩa không chỉ là những lời nói?

  12. (a) Why do meaningful prayers involve more than words?

  jw2019

  Mặc dù vậy, chúng không phải hoàn toàn là không có ý nghĩa.

  Because really it isn’t all nonsense.

  WikiMatrix

  Thấy họ hạnh phúc và hăng hái, tôi ước đời sống mình cũng có ý nghĩa như thế”.

  When I saw how happy and excited they were, I wished that my life could be as meaningful as theirs.”

  jw2019

  Cậu đang muốn nói tớ có ý nghĩa thế nào với cậu.

  You’re showing me how much I mean to you.

  OpenSubtitles2018.v3

  Vậy chúng có ý nghĩa gì với việc thiết kế toàn cầu?

  So what does it mean to design at a global scale?

  ted2019

  Có ý nghĩa gì? ” Người ở trọ giữa, hơi thất vọng và với một nụ cười ngọt.

  ” What do you mean? ” said the middle lodger, somewhat dismayed and with a sugary smile.

  QED

  Chẳng có ý nghĩa gì cả.

  It makes no fucking sense.

  OpenSubtitles2018.v3

  Nếu mọi sự xấu xa này đang xảy ra, đời sống chẳng có ý nghĩa gì mấy”.

  If all of these bad things are happening, then life doesn’t mean much.”

  jw2019

  Party thời đại học chắc chắn sẽ rất có ý nghĩa

  I thought college parties were supposed to be fun or something.

  OpenSubtitles2018.v3

  Năm 2000 còn có ý nghĩa trọng đại hơn đối với thành viên của một số tôn giáo.

  The year 2000 is even more significant to members of some religious groups.

  jw2019

  Vậy tại sao điều đó lại có ý nghĩa?

  So why does this matter?

  ted2019

  Mỗi món ăn trong bữa osechi đều có ý nghĩa đặc biệt để đón chào năm mới.

  The dishes that make up osechi each have a special meaning celebrating the New Year.

  WikiMatrix

  Những chuyện chúng ta kể cho nhau nghe có ý nghĩa rất quan trọng.

  The stories we tell about each other matter very much.

  QED

  22 Lời kết luận đầy sức thuyết phục này rất có ý nghĩa cho chúng ta ngày nay.

  22 That rousing conclusion is filled with meaning for us today.

  jw2019

  Chắc chắn tất cả những điều này là không phải không có ý nghĩa.

  Surely all this is not without meaning.

  QED

  Mọi người thấy rằng điều này có ý nghĩa to lớn.

  Everybody saw this makes a lot of sense.

  ted2019

  Việc đoán mò bây giờ chẳng có ý nghĩa gì cả.

  There’s no point in guessing.

  OpenSubtitles2018.v3

  Chẳng có ý nghĩa gì với tôi cả.

  That, doesn’t make sense to me.

  OpenSubtitles2018.v3

  Điều đó không có ý nghĩa gì với các anh sao?

  Doesn’t that mean something to you?

  OpenSubtitles2018.v3

  Vậy thì những sản phẩm này có ý nghĩa gì với bạn?

  What would these products start to mean to you?

  ted2019

  18. (a) Ăn trái cây sự sống có ý nghĩa gì đối với A-đam và Ê-va?

  18. (a) What would eating of the tree of life have meant for Adam and Eve?

  jw2019

  Tại sao cái thứ đó lại có ý nghĩa với cô đến thế?

  Why does that mean so much to you?

  OpenSubtitles2018.v3

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bật Mí Ý Nghĩa Những Con Số (520,1314,….) !!! * Có 2 Người Nhất Thiết Phải Đọc, Trong Đó Có Lú Và…*
 • Ngày 520 – Ngày 521 Là Gì?
 • Màu Sắc Và Ý Nghĩa Trong Tiếng Trung
 • Tổng Hợp Chia Sẻ Hình Ảnh, Tranh Vẽ, Biểu Mẫu Trong Lĩnh Vực Giáo Dục
 • Ý Nghĩa Của Lan Hồ Điệp Theo Màu Sắc Của Hoa
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100
 • CẦM ĐỒ TẠI F88
  15 PHÚT DUYỆT
  NHẬN TIỀN NGAY

  VAY TIỀN NHANH
  LÊN ĐẾN 10 TRIỆU
  CHỈ CẦN CMND

  ×